Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 

Informatie op deze website

Dijkstra&Do besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Dijkstra&Do wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Dijkstra&Do behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

Virussen

Dijkstra&Do garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Dijkstra&Do of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dijkstra&Do.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dijkstra&Do aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Dijkstra&Do behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

 

Functioneren van deze website

Dijkstra&Do garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Dijkstra&Do is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Dijkstra&Do of door u aan Dijkstra&Do middels deze website of anderszins langs elektronische weg.